Cursussen & Workshops

Ik kan mij voorstellen dat er misschien nog wat onduidelijkheid heerst, dus help ik u graag een duidelijk beeld te scheppen over wat ik nou eigenlijk allemaal precies doe.

Alle vormen van behandeling kunnen uitstekend samen met andere therapieën, en ze kunnen elkaar zelfs versterken of ondersteunen.

Cursussen en trainingen

DEZE PAGINA IS IN ONDERHOUD!!!!! NLP, Qi ontwikkeling
Spirituele ontwikkeling
Reiki

Assertiviteitstrainingen
WeerbaarheidstrainingenSpreken in het openbaar

Beste cliënt, Gelukkig mag ik je nog steeds ontvangen, maar omdat het Covid-19 virus nog steeds actief is zijn er bepaalde spelregels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren. Je kunt deze regels ook nogmaals nalezen in de wachtruimte. - Het is verplicht een mondkapje te dragen. - Mocht dit i.v.m. gegronde medische redenen niet mogelijk zijn, neem dan voor de afspraak contact met mij op. - Voor binnenkomst en tijdens het verlaten van de praktijk kun je je handen desinfecteren. - lk plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot hooguit een cliënt beperkt wordt. - In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat je altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van een andere client, mocht deze er nog zijn. - Er is ruimte genoeg om elkaar op veilige afstand te passeren. - Kom op tijd, maar niet vroeg. - Je wordt verzocht het toilet zo min mogelijk te gebruiken. - Kom zoveel mogelijk alleen, laat je partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met jullie kind tot 16 jaar) meekomen. - Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn weg in je tas of jaszak. - Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep. - Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel, armleuningen van de stoelen en tafel schoongemaakt. - Raak zo min mogelijk aan in de praktijk. - Het contact tussen ons vindt zoveel mogelijk plaats op 1,5 meter afstand. - Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt. - Indien je, je angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. - Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in het totaal aantal vergoedingen. - Tijdens het maken van de afspraak stel ik je een aantal vragen [Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd. - Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, tenzij jij of het desbetreffende gezinslid een Covid-19 test met een negatieve uitkomst heeft gehad. - Je wordt bij klachten geacht je atspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. - Tot nader order worden deze annuleringen niet in rekening gebracht. Met vriendelijke groet, je Therapeut

Cursus Bikkeltrainingen

STERK & STEVIG IN HET LEVEN STAAN IN 6 BIJEENKOMSTEN SPELENDERWIJS EEN FLINKE BOOST ZELFVERTROUWEN HOOFDDOELEN Het doel van de Bikkeltrainingen is het vergroten en verbeteren van sociaal emotionele weerbaarheid. De trainingen willen een bijdrage leveren aan: * meer/betere weerbaarheid *zelfvertrouwen *omgaan met emoties *sociale omgang met anderen *faalangst *studieskills en vaardigheden etc. Het doel is dat kinderen na afloop van deelname aan de training of het lesprogramma steviger en sterker in het leven staan en beter en op een passende manier voor zichzelf opkomen, zonder gebruik van agressie en geweld. DOELGROEP De Bikkeltrainingen kunnen worden uitgevoerd in kleine groepjes van max 8 kinderen of individueel voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Daarnaast zijn er (groeps)trainingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar met lage sociaal emotionele weerbaarheid, weinig zelfvertrouwen en/of gebrekkige emotieregulatie. Hierdoor ervaren zij problemen in de omgang met anderen (o.a. inadequaat reageren in conflictsituaties) en/of lopen zij vast in contact met anderen en hun ouders/opvoeders en/of ontwikkelen zij een negatief zelfbeeld. BIKKELTRAINERS zijn altijd ervaren jeugdhulpverleners, meestal psychologen of orthopedagogen uitgebreid getraind in de Bikkel methodiek alsmede laatste wetenschappelijk inzichten omtrent weerbaarheid, veerkracht en het bouwen van zelfvertrouwen. THEORETISCHE ONDERBOUWING De theoretische achtergrond van Bikkels bestaat uit de sociale en cognitieve leertheorie en de daarop gebaseerde cognitief gedragstherapeutische aanpak. Hieronder een verkorte weergave / samenvatting van de theoretische uitgangspunten van het Bikkelprogramma. SOCIALE LEERTHEORIE: De sociale leertheorie gaat ervan uit dat gedrag geleerd wordt door het zien van (consequenties van) gedrag van belangrijke personen (modellen) uit de omgeving (Bandura, 1977). Door het aanschouwen van de opbrengsten (conse­quenties) van dat modelgedrag, kan een persoon gemotiveerd worden tot het vertonen van soortgelijk gedrag (‘modeling’). Sociaal leren staat in de Bikkeltrainingen centraal in de vorm van het gebruik van de typetjes (Bikkel, Pieper, Woesteling en Chiller). Deze staan symbool voor verschillende gedragingen; de verschillende opbrengsten van deze gedragingen worden veelvuldig getoond. Daarnaast staan leerkrachten en trainers en ook ouders model voor de kinderen en jongeren en de kinderen/jongeren voor elkaar. COGNITIEVE LEERTHEORIE: Een belangrijk uitgangspunt in de cognitieve leertheorie is dat wat individuen voelen en hoe ze zich gedragen, bepaald wordt door wat zij denken. Dit wordt gedemonstreerd is het model van Beck (1999; zie figuur 1). Figuur 1: Het verband tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag volgens het cognitieve model van Beck (1999), bewerkt door Bartels (2001). Het model van Beck staat in de Bikkellesprogramma’s en Bikkeltrainingen centraal in de vorm van het 5G-modelen in de verschillende technieken die worden ingezet. COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCHE AANPAK: De sociale en cognitieve leertheorie laten niet alleen zien hoe het komt dat mensen verschillend reageren in een situatie. Ze maken ook inzichtelijk dat gedragsbeïnvloeding kan lopen via drie wegen: via het beïnvloeden van gedachten, via het beïnvloeden van (het omgaan met) gevoelens en (direct) door het beïnvloeden van het gedrag zelf. In een cognitief-gedragstherapeutische aanpak zoals het Bikkelprogramma worden irrationele cognities uitgedaagd en leren jeugdigen vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en leren ze op een andere manier te reageren. WERKZAME ELEMENTEN Werkzame elementen zijn concrete methodische acties die een professional inzet om een bepaald doel te halen of een bepaalde verandering te bewerkstelligen. In de verschillende varianten van het Bikkelprogramma worden de volgende werkzame elementen (technieken en strategieën) ingezet: fysieke oefeningen: versterken bewustzijn en gebruik van lichaamshouding (zoals stevig staan en oogcontact) en stemgebruik; gedachten uitdagen en vervangen: negatieve/niet-helpende (‘piep’)gedachten vervangen door positieve/helpende (‘bikkel’)gedachten; 5G-model: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefeningen en zelfregistratie­opdrachten met 5G-schema’s; (stress)­thermometer: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefening en zelfregistratie-opdrachten; ontspanningsoefeningen (ademhaling, spierontspanning, terugtellen, plezierige gedachte); kwaliteitenspel; model staan / voordoen van weerbaar en sociaal gedrag; positieve feedback op inzet en op adequate toepassing van weerbaar en sociaal gedrag; werken met drie types: ‘Bikkel’ (voor assertief gedrag), ‘Pieper’ (subassertief gedrag), ‘Woesteling’ (agressief assertief). Daarnaast symboliseert ‘Chiller’ rust vinden voordat je reageert (emotieregulatie); (zoeken naar) gedragsalternatieven; vaardigheden bespreken en oefenen (o.a. grenzen aangeven, omgaan met kritiek, plagen en pesten, gesprekje beginnen, complimentje geven/ontvangen); huiswerkopdrachten voor kinderen/jongeren (kleuropdrachten, herhaling uitleg, zelfobservatie); contact­momenten met ouders aan het begin, halverwege en aan eind van het de groepstraining, feedbacksysteem voor ouders om kinderen te bekrachtigen voor toepassing van geleerde vaardigheden (tot 12 jaar); tussentijdse ouderbrieven om ouders te informeren over inhoud van de bijeenkomsten of lessen en te stimuleren het geleerde te versterken. CURATIEF EN PREVENTIEF Onderscheidend aan het Bikkelprogramma is, dat iedere jaargang uit twee versies bestaat: Een klassikale (preventieve) lesmethode voor in de klas. Een therapeutische (curatieve) training om in kleine groepje of individueel intensief aan de vaardigheden te werken Preventief – klassikaal Een vaardigheid groeit, omdat je er aandacht aan schenkt en ermee oefent. Gedrag ontwikkelt, doordat je er grip op krijgt en oefent. Bij het Bikkelprogramma gaan wij uit van de growth mindset: van proberen kun je leren. Dit geldt bij rekenen, taal maar ook op het gebied van faalangst, weerbaarheid, sociale vaardigheden, studievaardigheden en gezond gedrag. Dit betekent dat je hier niet pas aandacht aan schenkt als het probleem er is, maar preventief. Alle leerlingen binnen het onderwijs zijn hierbij gebaat. Vanuit die overtuiging zijn de preventieve Bikkellesprogramma’s ontwikkeld. Curatief – therapeutisch Naast de aandacht die klassikaal aan de verschillende doelen wordt besteed, hebben sommige kinderen méér nodig. Bij hen bestaan er al zorgen op het gebied van weerbaarheid, zelfvertrouwen, omgaan met emoties en/of de sociale omgang met anderen. Voor die kinderen zijn de curatieve/ therapeutische trainingen bedoeld. Binnen de klassikale lessen kan worden gekozen om de therapeutische training parallel aan de klassikale lessen te laten lopen of los van elkaar.

Contacturen

Wil je een afspraak maken? Of heb je gewoon een vraag? Je kunt me 7 dagen per week bereiken via telefoon of e-mail.

T. 06 107 250 75
E. info@facionovo.nl

 • Maandag
  8:30 AM - 6:00 PM
 • Dinsdag
  8:30 AM - 6:00 PM
 • Woensdag
  8:30 AM - 6:00 PM
 • Donderdag
  8:30 AM - 6:00 PM
 • Vrijdag
  8:30 AM - 6:00 PM
 • Zaterdag
  Op afspraak
 • Zondag
  Op afspraak

I.v.m. COVID-19 bieden wij ook online behandelingen en therapieën. Klik hier voor meer informatie. Verbergen Meer informatie

Privacy & Cookies Policy